افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست

160

افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست؛ کارگران باید در سود بیشتر واحدهای تولیدی سهیم شوند