حرکات یک ضرب و دوضرب سهراب مرادی و شکستن رکورد جهانی

285