کشتی فرنگی قهرمانی جهان - آبــــادان

249

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی آذرماه در شهرستان آبادان برگزار شد.