آیا واقعا انسان روی ماه قدم گذاشت؟

119

آیا واقعا انسان روی ماه قدم گذاشت؟