پشت صحنه مجموعه تلویزیونی خاکریزهای خوزستان

907

اینجا هنوز هم منطقه عملیاتی است... مردمان اینجا از جنگ آموخته اند که یک دست صدا ندارد برای سقوط نکردنِ این خاک؛ باید خاکریز زد...