لطفا چند لحظه صبر کنید تا باعث مرگ موجودی بیگناه نشوید!!

77
helenrose110
helenrose110 313 دنبال‌ کننده

تنهاباکمی صبرمیتوانیدیک منجی باشید! دراین فصل سرماموتوراتومبیل شماپناهگاه گرمی برای حیوانات سرما زده میباشدلذاخواهشمندیم قبل ازاستارت زدن چندضربه صداداربه بدنه وکاپوت خودروبزنیدتامیمهمان سرمازده کوچولوازخواب بیدارشده وبیرون آیدودرادامه شایداوازترس حضورشمابیرون نیایدبه همین خاطرشمامحبت کنیدوچندلحظه کمی عقب تربایستید!!تنهاباچندلحظه صبرشما میتوانیدبجای اینکه عامل جنایت ومرگ شویدیک منجی باشید.سپاس ازمهرتان!

helenrose110
helenrose110 313 دنبال کننده