نقش تعدادی از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی

157

صحبت های سخنگوی شورای نگهبان از نقش تعدادی از مدیران دولتی در تخلفات انتخابی را در این ویدئو مشاهده کنید.