مدیریت کردن فرزند بیش فعال - خانم دکتر حانیه صالحیان

88

خانم دکتر حانیه صالحیان مدیر مرکز مشاوره اکسیر  در مورد اختلال بیش فعالی وکم توجهی (ADHD) صحبت خواهند کرد . این اختلال یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری در دوران کودکی است و باعث نگرانی بسیاری از والدین شده است. با توجه به پیشرفت دانش این اختلال قابل درمان است و در اکثر موارد بدون نیاز به دارودرمانی قابل رفع است.