بررسی مکانیزم بازار متشکل ارزی و ضرورت ایجاد آن

68

در این برنامه با حضور کارشناسان، بر آمار و ارقام بازار ارز در هفته گذشته مروری صورت می پذیرد، هم چنین با حضور آقای دکتر احمد عزیزی، مکانیزم بازار متشکل ارزی و بازیگران و ساز و کار این بازار در ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار میگیرد.

اکو ایران
اکو ایران 101 دنبال کننده