بخشهایی از صحبتهای من با جناب آقای قومی از روستای توی

731

این ها راشهایی کوتاه از یک تحقیق دانشجویی است گویا بعضیها ترسیدند که مثلا سیاسیه-ایخدا