دعوای خیابانی در اسرائیل

2,816

سکولارها در میان یهودیان حریدی - یهودیانی که به ظواهر دینی توجهی نمی کنند.