وزیر ارتباطات:دلیل قطع ارتباطات در ایلام،قطع برق بود

8

وزیر ارتباطات:دلیل قطع ارتباطات در ایلام،قطع برق بود

۱ ماه پیش
#