سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸7

21,338

سال پرقدرت یگانه، حضور موثر رضا یزدانی و کارهای دیگری که معمولی بودند