اخبار فناوری "قیر خود ترمیم با کمک توانمندی داخلی تولید شد"

103

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)