دوران (قسمت 9) | بخش دوم بررسی انقلاب کبیر فرانسه

967

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب فرانسه گفتگو می شود