ذوق میوه ها

204

کارگردان:سیماخادریان / نویسنده:سیماخادریان / فیلم بردار:سیماخادریان / تدوین گر:ساره معصومی نژاد / بازیگران:عروسک های پویانمایی / شهر:نیشابور / پایه:نهم