ویکتورهوگو و اسلام

68

مستندی عجیب از نام بردن امیرالمومنین(ع) توسط ویکتور هوگو در اشعارش ارسال کننده: صادق اوسطی سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق @serateshgh.com