سنگینترین وزنه هایی که توسط وزنه برداران از زمین برداشته شده است

649

#مسابقات وزنه برداری آزاد#وزنه های بدون رکورد #وزنه بردارهای بی حد و مرز #غول های وزنه برداری -لطفا از انجام این حرکات در منزل و زندگی شخصی خوداری کنید

جاجالبی
جاجالبی 16 دنبال کننده