هیچ تحریمی نیست که بعداً آمریکا بخواهد انجام دهد

16,348

هیچ تحریمی نیست که بعداً آمریکا بخواهد انجام دهد. همه کارها را قبلاً انجام داده است/تا زمانی که ماندن ما در برجام به نفع منافع ملی ما باشد، در برجام خواهیم ماند