قوه قضائیه عرضه ندارد، اگر داشت پرونده زنگنه را پیگیری می کرد!

541

قوه قضائیه عرضه ندارد، اگر داشت پرونده زنگنه را پیگیری می کرد! بخشی از مناظره سوم دکتر زاکانی با دکتر تاجزاده 28 خردادماه 97