ساختمان وزارت نفت

241

طرح اجرا نشده مربوط به ساختمان وزارت نفت در تقاطع خیابان حافظ و طالقانی توسط دکتر بهروز منصوری طراحی شده است که در مسابقه مقام سوم را بدست آورد. در اجرای آن محدودیت های ضوابط پهنه بندی طرح تفصیلی بسیار تاثیرگذار بود.

معماریTV
معماریTV 99 دنبال کننده