شستشوی نمای ساختمان با واترجت ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن | آذرخش ساختمان کهن

62

شستشوی نمای ساختمان با واترجت ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن توسط شرکت آذرخش ساختمان کهن اجرایی شده است.