بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

430

بازدید دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری