فن استثنایی کشتی امیرحسین مقصودی، آزادکار ایرانی در مسابقات جوانان جهان

2,373

فن زیبای امیرحسین مقصودی، آزادکار ایرانی در مبارزه با حریف آذربایجانی در مسابقات جوانان جهان که با تمجید صفحه اینستاگرام اتحادیه کشتی همراه بود