آذری جهرمی

833

انتقاد از تجمل گرایی مدیران و عدم همراهی با مردم