تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید ابداع روش‌های جدید سازمان مدیریت صنعتی در کشور

59

پرورش مدیران متخصص در راستای تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید