ABA تراپی در کودکان مبتلا به سندروم داون

811

این ویدئو تمریناتی از رفتاردرمانی ABA را در کودکان مبتلا به سندروم داون نشان می دهد.جلسات و تمرینات کاردرمانی, رفتاردرمانی,گفتاردرمانی و بازی درمانی در کلینیک کاردرمانی آریان توسط متخصصین برای کودکان سندروم داون ارائه می گردد.