هایلایتـ Overwatch | شخصیت Reaper | پلیر بکتاشـ

59

4 کشته با Reaper با استفاده از Ultimate | تنظیمات گرافیکی Ultra | پلیر و رکود بکتاشـ®