اصطلاح lion's share

23

بخش عمده، بزرگترین سهم، بزرگترین سهم همه ی چیزی، تمام As usual, the lion's share of the budget is for defense. طبق معمول، سهم عمده از بودجه برای دفاع است