توصیه مقام معظم رهبری به مترجمان / شبکه رسمی ترجمه کیهان

117

اشاره مقام معظم رهبری به اهمیت تولید و ترجمه آثار ارزشمند و ارسال آن ها به خارج از کشور جهت افزایش رتبه علمی کشور در سطح منطقه و جهان