رجز خوانی علیه دشمنان شیعه و نظام

739

کربلایی حسین طاهری