تمرین بدن سازی پیش فصل لیونل مسی

766

یکی از عوامل موفقیت فوتبالیستهای حرفه ای آمادگی جسمانی است که تاثیر مهمی در چابکی ، جنگهای تن به تن، انعطاف پذیری و سرعت واکنش عصب و عضله دارد.