چرا خداوند حضرت یونس را مجازات کرد؟ | امام خامنه ای

1,207

http://english.khamenei.ir/news/6874/Why-did-God-punish-Prophet-Jonas