نیاز مردم به شما، نعمت است!

4,366

روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که دید شما را نسبت به مراجعه دیگران به شما عوض خواهد کرد. www.hosseiniqazvini.com t.me/hosseiniqazvini twitter.com/hosseiniqazvini instagram.com/hosseiniqazvini