دولت در کنار مردم

61

دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند