سریال طنز شب های برره قسمت دوم

471

شیرفرهاد که کیانوش رو نجات داده اون رو به برره می بره و آشنایی عجیب و غریب کیانوش با برره شروع میشه