وقتی مشغول گپ های عاشقانه زدن هستی و همه می شنوند ◀ سکانس طنز از «خانه به دوش»

303

وقتی در موتر مصروف گپ های عاشقانه زدن هستی و صدات از بلندگو پهش میشه...