افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه دانشکده علوم پزشکی گراش

309

افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه دانشکده علوم پزشکی گراش در هفته دولت - شهریورماه 1396