تقدیر وتشکر ازشهرداری گرگان در شهرستان آق قلا

97

جلسه تقدیرازخدمات شهرداری گرگان درشهرستان آق قلا و اتمام ماموریت خدمت رسانی درفاز اول

Hirkannews
Hirkannews 3 دنبال کننده