باقی ماندن ایران در برجام را نشانه تدبیر دولت ایران

594

اکثریت سران و مسئولان کشورهای جهان، باقی ماندن ایران در برجام را نشانه تدبیر دولت ایران دانستند