چهارشنبه های ورزشی پایگاه تابستانی _ دبیرستان سلام صدر

364