افتتاح مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینگ

368

افتتاح مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینگ بیمارستان فوق تخصصی البرز