فریدالله ادیب آیین

71

مشعل هنر افغانستان در مشهد فریدالله ادیب آیین نقاش و مجموعه دار