گلهای اینتر -آتالانتا

223

اینتر ۷-۱ آتالانتا (هتریک ایکاردی و بانگا)