سخنرانی درباره نیما یوشیج (استاد محمدعلی حسینیان)

531

www.sokhanvaran.org کانون سخنوران سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار سخنوری حرفه ای در کشور درباره نیما یوشیج ابرمرد ادبیات معاصر ایران، در همایش ققنوس که به همت کانون سخنوران در بزرگداشت نیما برگزار شده است، ایراد گردیده است. باشد که دوستداران نیما و شعر نو حظ و بهره کافی و وافی را ببرند.