پرسپولیس و العربی سال ۷۲ - گل پرسپولیس توسط حمید درخشان

327