نماهنگ خنجرین سسی

37

نماهنگ خنجرین سسی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri