از هر دست بدهی...

1,102

از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری