دعوت به ارسال عکس جهت جشنواره عکس تهران

878

داود رمضانی از هنرمندان حوزه بازیگری واجرا از تمامی شهروندان تهرانی جهت عکاسی وارسال عکسها به جشنواره عکس جایزه تهران دعوت کرد.

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده