فیلم آموزش برنامه ریزی تولید کاربردی - قسمت اول

242
Gemba
Gemba 3 دنبال‌ کننده

قسمت اول فیلم آموزش برنامه ریزی تولید کاربردی - مهندسی صنایع خرید دوره: @mo_zolfaqari

Gemba
Gemba 3 دنبال کننده